Logo Popkoor 2000

AVG

Tijdens de ALV van 7-10-2020 is het volgende document besproken. Om te voldoen aan de AVG dient het bestuur o.a. aan te geven welke persoonsgegevens van de leden verzameld worden en hoe deze gebruikt worden. Dit heeft geleid tot onderstaand document. In de nabije toekomst zal elk koorlid dit ondertekenen. Nieuwe leden zullen dit ondertekenen bij aanmelding. 

Privacyverklaring Popkoor 2000

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Popkoor 2000 voldoet aan de aanwijzingen van de AVG. In deze privacyverklaring staat hoe het project met uw privacy omgaat: welke persoonsgegevens we verwerken, de reden voor die verwerking, hoe lang we ze bewaren (en waarom) en welke rechten u heeft ter zake van uw door ons bewaarde persoonsgegevens. Aarzel niet contact met het ons op te nemen als u vragen over deze privacyverklaring heeft.

·        Door het invullen van ons inschrijfformulier in combinatie met het ondertekenen van dit formulier geeft u ons toestemming de ingevulde persoonsgegevens te gebruiken zoals in deze verklaring uiteengezet.

·        Bij inschrijving krijgen wij de volgende persoonsgegevens:

o   naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, stemgroep, bankrekeningnummer

·        Via het contactformulier op www.popkoor2000.nl verkregen namen en e-mailadressen slaan we op als het contact lid wordt van het koor.

·        Bovenstaande gegevens zijn noodzakelijk voor

o   het voeren van administratie,

o   de communicatie met cursisten door middel van e-mail of post,

o   incasseren van contributie,

o   contact per stemgroep via Whatsapp

·        Op onze website, www.popkoor2000.nl , plaatsen wij beeldmateriaal (foto’s en video’s), als ook op social media om belangstellenden een zo volledig mogelijk beeld te geven van ons koor. Ook kunnen foto’s gebruikt worden op flyers/posters en dergelijke.

o   Voor het verkrijgen van die toestemming verspreiden we dit formulier onder de deelnemers en ontvangen we graag een handtekening.

o   Deze toestemming geldt voor beeldmateriaal dat we op www.popkoor2000.nl, social media en flyers/posters e.d. gebruiken met het bovenvermelde doel.

o   Door middel van deze toestemming stemt u in dat uw mailadres doorgegeven kan worden aan de dirigent/regisseuse van het koor. Daarnaast stemt u in dat deze gegevens op de ledenlijst in het ledendeel van de site geplaatst worden.

o   Uw gegevens kunnen (na lidmaatschap) bewaard blijven om u later te kunnen uitnodigen voor een reünie/concert/o.i.d..

·        Via ons mailadres: info@popkoor2000.nl kunt u:

o   uitleg vragen over de verwerking van de gegevens,

o   verzoeken uw gegevens, zoals die bij ons geregistreerd zijn, in te zien en eventueel te corrigeren,

o   verzoeken uw gegevens te verwijderen, voor zover verwijdering van gegevens niet conflicteert met andere verplichtingen,

·        Er is een WhatsApp-groep met de leden van uw stemgroep. Wanneer u hier aan deelneemt, geeft u toestemming dat iedereen elkaars mobiele telefoonnummer heeft.

·        Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via info@popkoor2000.nl. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

·        Tot slot: Ieder wie meewerkt aan dit koor is zich bewust van het vertrouwelijke karakter van persoonsgegevens en doen er al het mogelijke aan de privacy van de deelnemers te garanderen.

Naam: …………………………………………………………………………….


Datum:   …………………………………………………………………………


Handtekening: ……………………………………………………………….